Religie, Diversiteit en Tolerantie

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INLEIDING

Vooraf:

Een Webquest is een ontdekkingsreis voor leerlingen, dat ben jij en je team. Jij bent de gids! Jij beslist waar je resultaten wilt zoeken en hoe je de gevonden feiten beoordeelt. Vaak is meer dan één antwoord per vraag goed!

Sommigen zeggen dat het geloofsgebonden terrorisme nog vele jaren een grote invloed zal hebben op ons dagelijks leven in Europa en elders in de wereld. Dat was ook het geval toen ISIS nog een belangrijke politieke en militaire factor was in het Midden-Oosten. Fundamentalistische uitingen en geweld tegen mensen met een ander geloof of wereldbeeld is nu weer in opkomst. Politici, kerkleiders en gewone mensen vrezen dat dit verschijnsel niet makkelijk zal verdwijnen: misschien moeten we er gedurende tien jaar of meer mee leven.

TAAK

In deze Webquest gaan we in op het verschijnsel religie en tolerantie (verdraagzaamheid). Je hebt vast gezien of gelezen dat de laatste jaren terroristische aanvallen plaats vonden die te maken hebben met religieuze onverdraagzaamheid en zelfs haat tegenover mensen met een ander geloof. Op TV, in de online nieuwsmedia en in de dagbladen verschenen beelden van op personen, soms met dodelijke afloop.

PROCES

Deze taak lijkt misschien eenvoudig, maar je zult vroege perioden in de geschiedenis moeten bestuderen, waarover ver voor het begin van het christelijk tijdperk al geschreven werd. Je moet op zoek gaan naar de vroegste sporen van godsdienstige meningsverschillen en de onderdrukking van het geloof van minderheden.

We beginnen met een voorbereidende opdracht, want we willen weten waar we het over hebben:

Wat is religie of godsdienst: Wanneer noemen we iemand een religieus persoon? Wat doet of denkt zo iemand? Schrijf je eerste indruk op, daarna ga je de feiten onderzoeken.

Om te beginnen ga je op zoek naar culturen of beschavingen waar de eerste conflicten tussen religies zijn ontstaan. Je kunt je antwoorden illustreren met informatie die je vindt op het internet en in andere publicaties.

 1. Wat is het oudste voorbeeld van strijdende religies dat je kunt vinden? Wanneer was dat en wie was erbij betrokken? Kwamen zulke conflicten vaker voor in die tijd?
 2. Diaspora is een woord dat vaak wordt gebruikt om de onderdrukking van een bepaalde religie te omschrijven. Het komt uit het Grieks en het betekent letterlijk: "verstrooiing" of “verspreiding”. Ga op zoek naar informatie over de Diaspora: het betreft een specifieke religieuze groepering: wie zijn het en waarom werden zij beschouwd als vijanden, of als mensen die het verdienden om onderdrukt te worden? Waarheen leidde de Diaspora deze mensen. Kun je de namen van enkele landen noemen? (niet de continenten zoals in het plaatje hieronder)?

Source:https://images.app.goo.gl/PvkVSyU7XfLWodTYA

 1. Geef voor één van deze landen gedetailleerde informatie over de situatie van het verstrooide volk. Beschrijf ontwikkelingen en veranderingen in hun positie of status.
 2. Er is ook een ontwikkeling die “de Afrikaanse Diaspora” wordt genoemd. Verwijst dit naar een verspreiding van mensen als gevolg van religieuze onderdrukking?
  Kijk eens naar de afbeelding hierbeneden. Doet dit “een belletje rinkelen”?

Source:https://www.yukonyouth.com/the-african-diaspora-what-is-it/

 1. In Azië heersten gedurende de eeuwen verschillende religies. Beoefenaars van deze godsdiensten hadden conflicten in de loop van de tijd. Zoek naar voorbeelden in Indië of China en beschrijf één conflict in detail.
 1. De Romeinse beschaving lijkt niet erg creatief in de keuze van hun goden die zij aanbeden: alle goden werden eenvoudig gekopieerd van de Griekse goden. Noem tenminste vijf belangrijke Griekse goden en hun equivalenten bij de Romeinen. Griekse en Romeinse goden staan voor verschillende aspecten van het leven. Je hebt vijf goden genoemd, nu mag je vertellen waar ze voor staan. Wie zien we op de afbeelding?


Source: https://mypodgrieksemythologie.jouwweb.nl/goden/zeus

 1. Een godsdienstvorm in Noord West Europa kende een rolverdeling tussen de goden die een beetje leek op de Grieks-Romeinse versie. Noem vijf Germaanse (Teutoonse) Goden en vertel wat hun functie was. Wat zei het Germaanse geloof over mensen die stierven: wat gebeurde met hen? Noem een Noord-Europees volk dat de Germaanse religie naar alle delen van Europa bracht[i].
 2. In latere eeuwen werd de Christelijke Kerk de dominante religieuze organisatie in heel Europa, hetgeen al snel leidde tot gewapende conflicten met andere expansieve godsdiensten, zoals die van de Moren in Spanje. Hoe heet het geloof van de Moren? Wie staat bekend om zijn strijd tegen hun aanwezigheid in Spanje? In de Middeleeuwen vertelt een beroemd verhaal over een beslissende veldslag tegen de Moren. Karel de Grote (Charlemagne) speelt een belangrijke rol, maar de echte ster van het gevecht is een ridder met de naam Roeland. Zoek dit verhaal op en vat het samen in je eigen woorden. De gebeurtenis is ook bezongen. Je mag een tekst opzoeken en gebruiken voor de samenvatting.
  Wat zegt dit lied over de geloofsbeleving van gewone mensen in de Middeleeuwen?
 3. Enkele eeuwen na Karel de Grote was de Katholieke Kerk nog machtiger in West-Europa en zij richtte haar blik op het Midden-Oosten: Israël werd gezien als de bakermat van het Christelijk geloof; het was ingenomen door Islamitische heersers. Paus Urbanus II werd een krachtig voorstander van de beweging die een leger naar het beloofde Land wilde sturen om Jeruzalem te veroveren en de Moslims met hun leiders te verdrijven. In welk jaar ging de Eerste Kruistocht op weg? Je mag 2 opeenvolgende jaren noemen, aangezien het leger van de boeren eerder van start ging dan het leger van de ridders. Een leger bereikte Jeruzalem en het andere niet. Wat is er gebeurd?
 4. Een edelman, wiens naam verwijst naar een stad in Zuid-België, werd de eerste koning van het Heilige Land, inclusief Jeruzalem. Dit koninkrijk bleef 90 jaren bestaan. Wie is deze Belgische ridder en hoe lang kon hij van zijn overwinning genieten?
 5. Hoeveel kruistochten zijn er geweest? Wanneer was de laatste en wat gebeurde er na afloop?

Source:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Urban_II_Illustration.jpg

The last crusader.
 Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6052935

 

 

[i]The Vikings: they conquered land around the Mediterranean Sea (Sicily) and Travelled even as far as the Black Sea and the Russian mainland to settle there.

De West-Europese beschavingen hebben donkere tijden doorgemaakt, waarin geweld tegen mensen met een ander geloof heel normaal was. De bestraffing van ketters en mensen met een ander geloof kon uitmonden in executies en sommige daarvan waren extreem wreed. Procedures van onderzoek omvatten vaak martelingen. Dat ging vaak zo lang door dat verdachten bekenden, niet omdat zij schuldig waren, maar omdat ze de pijn niet langer konden verdragen en ervoor kozen om te sterven. In andere gevallen kregen mensen financiële boetes of ze moesten het land verlaten. We zullen enkele voorbeelden bekijken.

 

 1. Romeinse Rijk: vervolging van Christenen.
  Na de kruisiging van Jezus Christus bereikte het nieuwe Christelijk geloof Rome, de hoofdstad van het rijk. Keizer Nero zou opdracht hebben gegeven tot vervolgingen en ernstige straffen voor christenen. Geleerden discussiëren over de feiten en interpretaties, maar vele christenen denken dat geloofsgenoten in de Oudheid werden geëxecuteerd, alleen omdat ze christen waren. Nero heeft een kwalijke reputatie: hij zou opdracht hebben gegeven tot wrede vormen van de doodstraf. Volgens verhalen kwam een christelijk leidsman naar Rome en werd één van de eerste slachtoffers van de vervolging. Hij staat bekend als de eerste paus: wie was hij en wat gebeurde met hem?

 

Abraham Janssens van Nuyssen: Nero (1620)
Source: https://www.wikiwand.com/nl/Nero

 

 1. De Inquisitie

De Spaans-Portugese Inquisitie richtte haar blik op de Joden en velen van hen vluchtten naar de jonge Republiek der Nederlanden, die bekend stond om haar vrijheid van godsdienst. [Wikipedia]: Amsterdam werd een van de meest gekozen bestemmingen van de Sefardische Joden. Aangezien veel vluchtelingen handelaren waren, had Amsterdam groot voordeel van hun komst. Veel Joden steunden het Huis van Oranje en werden als wederdienst beschermd door de Stadhouder. Migratie naar andere plaatsen dan Amsterdam (zoals Brazilië) stelde hen in staat te bouwen aan een sterk internationaal handelsnetwerk. Joden behoorden tot de oprichters van de West-Indische Compagnie. Hun bedrijven en familiebanden hielpen om handelsrelaties met de Levant (Midden-Oosten) en Marokko op te bouwen: immigrerende Sefardische Joden waren een drijvende kracht achter de Nederlandse Gouden Eeuw.
Op Wikipedia kun je deze pagina vinden: https://en.wikipedia.org/wiki/Sephardic_Jews_in_the_Netherlands)

Zoek die pagina op en vertel zo veel als je kunt vinden over de invloed van de Joden op de Gouden Eeuw in Nederland: https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Golden_Age#Migration_of_skilled_workers_to_the_Dutch_Republic

  1. Noem alle voordelen van het toelaten van immigranten in een land.
  2. En nu hetzelfde voor de nadelen van het toelaten van immigranten in een land.

 

 1. De Inquisitie: vervolging van ketters, heksen en zondaars: de Rooms Inquisitie
  The Roomse Inquisitie was een initiatief van kerkelijke instellingen die haar oorsprong had in Spanje en die zich weldra verspreidde naar andere Europese landen. Het doel was om mensen te vinden, te ondervragen en te bestraffen die zich niet aansloten bij het “Ware (Rooms-Katholieke) Geloof”.
  Zoek naar informatie over de Inquisitie en beantwoord (alleen of met jouw team) de volgende vragen:
  1. Wanneer ongeveer liep de Inquisitie ten einde? Misschien vind je voor verschillende landen verschillende jaartallen. Noem die jaartallen en de landen waar ze betrekking op hebben.
  2. Er zijn verschillende soorten Inquisitie met verschillende namen (zoals de Roomse, de Spaanse): maak een lijst van deze variaties en noem hun doelen en de gebieden waar zij actief waren. Probeer ook een tijdlijn vast te stellen voor de periode waarin zo’n Inquisitie actief was. Bijvoorbeeld:
   • Begonnen in (jaar) in (land of gebied) tot: eind van de beweging (jaar)
   • Met als doel
   • De meest actieve of succesvolle periode (van.. tot ..)
   • Schatting van het aantal mensen, die ondervraagd of veroordeeld zijn.
 2. Wat denk je als je deze feiten en getallen ziet? Bespreek het in de groep of schrijf de belangrijkste gedachten/meningen op die genoemd zijn.
 3. Sommige varianten van de Inquisitie waren speciaal gericht op minderheden, zoals de Joden in Europa. Noem twee andere groepen of minderheden die meer dan andere in de loop van de geschiedenis te lijden hebben gehad onder de Inquisitie.
  NB: de Inquisitie was ook actief in de koloniën: ieder Europees land met een kolonie breidde de Inquisitie uit naar deze overzeese gebieden, zoals Noord en Zuid- Amerika, Afrika, Azië, Australië.
 4. Bekijk de afbeelding rechts: vertel zo exact en volledig als je kunt welke gebeurtenis hier wordt afgebeeld. Waar is dit mogelijk gebeurd en waarom denk je dat?

Source: https://jwa.org/media/mariana-carvajal

 1.  

Laten we enkele zeer belangrijke en recente voorbeelden van conflicten tussen godsdiensten bestuderen: de kennelijke intolerantie van het Islamitisch Geloof tegenover andere religies, zoals het Christendom.

 

 1. Kun jij een reden bedenken voor de vijandige verhouding tussen islamitische en christelijke gelovigen[i]? Bespreek dit vanuit beide kanten!
 2. Hoewel in veel Westerse beschavingen (Europa, beide Amerika’s, Australië) het belijden van een geloof een vrije keuze is van de mensen, is dat in sommige landen overduidelijk niet het geval: zij hebben een staatsreligie vastgelegd in hun grondwet. Noem tenminste vijf landen in de wereld die er een staatsreligie op na houden.
 3. Godsdienstvrijheid of een heersende Godsdienst wordt niet altijd vastgelegd in de grondwet: ook dominante groepen in de samenleving kunnen ervoor zorgen dat hun godsdienst het overheersende geloof is in de samenleving, zonder dat ze wettelijke beperkingen aan andere godsdiensten opleggen. Kun je een land (of meerdere) noemen waar dit het geval is?[ii]
 4. Sommige mensen zijn uitdrukkelijk tegen welke religie dan ook, zelfs als het praktiseren van die godsdiensten door de vingers wordt gezien. In zulke gevallen volgt en propageert de staat de dogma’s of leerstellingen van bepaalde (voormalige) leiders en filosofen. Hun opvatting is weerspiegeld in de volgende stelling: Die Religion ... ist das Opium des Volkes. Wie zei dit en wanneer? Wat betekent het? Welk politiek en sociaaleconomisch systeem is hieraan verbonden of zelfs daarop gebaseerd?
  Noem enkele landen die dit specifieke politieke en sociaaleconomische system hebben. Kies een van deze landen: wordt godsdienstvrijheid daar onderdrukt of aangemoedigd?
 5. Verschillende religieuze fundamentalistische groepen met extreme opvattingen over andere dan hun eigen religies zijn heden actief of waren dat recentelijk. Noem vijf van zulke groepen (en tenminste een in de USA), de plaats of het gebied waar ze ontstaan zijn of waar ze op dit moment het meest actief zijn. Op welke manier is die specifieke godsdienst anders dan andere en waarom noemen we dat een fundamentalistische beweging[i] Conflicten tussen de Islam en het Christendom gaan terug tot de tijd dat Spanje in handen was van de Moren. Vanaf dat moment heerste zelfs in tijden van vreedzame co-existentie een onderliggend wantrouwen en/of afgunst en dat leidde regelmatig tot conflicten. Maar de strijd tegen de Moren verklaart hoe de onderlinge wrijving is begonnen. Is er een verklaring?[ii] Israël komt hier sterk in aanmerking, vanwege de dominante status van de Joden in dat land. Sommigen stellen dat het Palestijns Islamitisch deel van de bevolking leeft onder het juk van de onderdrukking?

 

[i]Conflicts between Islam and Christianity go back to the days that Spain was conquered by the Moors. Ever since, even in times of peaceful co-existence, there was always an underlying mistrust or envy and it led regularly to conflicts. But this observation offers no explanation of how it started.

[ii]Israel would qualify for this, because of the dominant status of the Jews in this country. Some even say that the Palestinian Islamic part of the population lives under severe oppression; some people call that oppression a new form of Apartheid (that was predominant decades ago in South Africa).

BRONNEN

Alle bronnen zijn vindbaar op het internet: websites, sociale media, Wikipedia en vele andere online omgevingen waar belangrijke informatie is opgeslagen. Je mag ook gebruik maken van informatie op papier: kranten, boeken, tijdschriften en documenten in de plaatselijke of schoolbibliotheek, of waar je die ook maar kunt vinden.

 

Zorg ervoor dat je jouw bronnen controleert (voor zover mogelijk): nieuwsmedia willen nogal eens “gekleurde” informatie presenteren, soms om hun eigenaren te plezieren. Dat geldt ook voor de staatsmedia, die in sommige landen voorkomen: China, Iran, Cuba, Saoedi-Arabië en bijvoorbeeld de Pravda in Rusland: sommige zijn erg vooringenomen over economische, sociale en politieke zaken. Zij vertegenwoordigen vooral de meningen van de machthebbers en zijn minder geïnteresseerd in objectieve feiten.

Welke je informatiebronnen ook zijn, vermeld ze. Je hoeft niet objectief te zijn, ook al wordt dat zeer gewaardeerd. Alles wat je zegt is prima, als jouw redenering en de onderbouwing met feiten maar transparant (inzichtelijk) is. Lezers moeten jouw bevindingen kunnen controleren. Dat is het uitgangspunt van de wetenschap: gegevens en redeneringen moeten transparant zijn.

CONCLUSIE

Schrijf op wat jij hebt geleerd over religie en (in)tolerantie. Zou je meer over dit onderwerp willen weten? Spelen dit soort zaken in jouw directe omgeving of jouw woonplaats/regio? Zo ja, wat is er aan de hand en wat vind je daar persoonlijk van?

 

Wat neem je mee aan kennis en opvattingen door het werk aan deze opdrachten? Wat vind je van religieuze conflicten; zijn ze belangrijk? Welke historische feiten hebben jou het meest verbaasd? Deel jij de zorgen van diverse instanties over radicalisering in ons land? Kun je je voorstellen dat je zelf ooit naar het buitenland zou gaan om tegen een bepaalde godsdienst te vechten?

 

Jouw resultaten waarderen

De volgende tabel laat zien hoe de leraar de resultaten van jouw werk zal beoordelen. Wij vinden dat je het beste bij elkaar kunt komen (jij alleen of jouw groep met de leraar) om samen de opmerkingen door te nemen die zijn gemaakt over jullie werk.

Een gezamenlijke beoordeling kan ook plaats vinden in een klassengesprek, als iedereen in de klas aan dezelfde Webquest heeft gewerkt.

 

beginner

niet slecht

goed

perfect

Opdracht 1: religieuze intolerantie


Antwoorden op vragen

max .. punten

Het lijkt alsof je nauwelijks hebt gewerkt aan de vragen. Je hebt weinig gegevens verzameld over conflicten tussen de oudste religies. Als mensen nog niets wisten over oude godsdiensten, dan waren ze door jouw antwoorden niet veel wijzer geworden.

Je hebt een begin gemaakt met informatie verzamelen, maar je hebt weinig geleerd over conflicten tussen de oudste religies, hoewel veel informatie beschikbaar is op het internet. Dit is een begin, maar je kunt verder verbeteren door volledig te zijn in je antwoorden

Je hebt behoorlijk goed gewerkt aan het verzamelen van informatie en je weet al veel over conflicten tussen de oudste religies. Je hebt het internet goed benut. Dit is een goed begin, maar je kunt de volledigheid van de informatie nog verbeteren.

Jouw werk is een voorbeeld van hoe je informatie moet presenteren. Je hebt internet en andere bronnen goed gebruikt. Dit is bijna perfect: Het is moeilijk om te zien hoe de volledigheid van jouw antwoorden over oude religies en conflicten daartussen verbeterd kan worden.

Opdracht 2: religieuze geschiedenis en conflicten


Antwoorden op vragen

max .. punten

Het lijkt alsof je nauwelijks hebt gewerkt aan de vragen.

Je hebt weinig gegevens verzameld over de oudste religies in de wereld. Je hebt weinig gemeld over de kenmerken van oude godsdiensten, terwijl je veel informatie kunt vinden op het internet

Je hebt moeite gedaan om informatie te verzamelen; maar je weet nog niet goed hoe je bronnen op het internet kunt gebruiken. Het is een begin, maar je kunt jezelf verbeteren door meer de oudste religies in de wereld, en hun kenmerken te melden.

Je hebt goed gewerkt: jouw uitleg over de kenmerken van de oudste religies in de wereld was helder Je weet wat polytheïsme is en kunt meerdere goden met hun eigenschappen beschrijven: een hele goede start. 

Jouw werk is een heel goed voorbeeld hoe je informatie kunt verzamelen; je hebt de kenmerken van de oudste religies in de wereld goed in beeld gebracht. Dit is bijna perfect en volledig; verbetering is nauwelijks haalbaar.

Opdracht 3: de gevolgen van religieuze vervolging

Antwoorden op vragen


max .. punten

De informatie de je gaf over religieuze vervolging waren onsamenhangend, je hebt je nauwelijks verdiept in wat er gaande was. Het is sterk de vraag of je op de hoogte bent van wat godsdiensten in de loop der jaren voor mensen hebben betekend.

De informatie de je gaf over religieuze vervolging bestond vooral uit gereproduceerde feiten. Je hebt je nauwelijks verdiept in wat er gebeurd is. Je hebt stellingen overgenomen, maar je was tenminste in staat om die te vinden. Het is vatbaar voor verbetering.

De argumenten over de gevolgen van religieuze vervolging waren gebaseerd op gedegen onderzoek van diverse bronnen, die je goed hebt weergegeven. Je laat een goed inzicht zien in wat godsdienst voor mensen kan betekenen: een goede start; het kan nog beter.

De argumenten over de gevolgen van religieuze vervolging toonden een goede samenhang en ze waren compleet.

Je hebt alle belangrijke gegevens en stellingen weergegeven en uitgelegd.

Je kent het onderwerp en kunt die kennis verwoorden

Opdracht 4: religieuze onverdraagzaamheid nu

 

Antwoorden op vragen

 

max .. punten

De informatie de je gaf over religieuze intolerantie in de huidige maatschappij was karig, je hebt je nauwelijks verdiept in wat er gaande is. Het is sterk de vraag of je op de hoogte bent van wat religieuze intolerantie aan ellende en leed veroorzaakt.

Jouw weergave van wat religieuze intolerantie teweegbrengt, bestond vooral uit gereproduceerde feiten. Je hebt je nauwelijks verdiept in wat er gebeurd is, maar je was tenminste in staat om die te vinden. Het is vatbaar voor verbetering.

Jouw beschrijving van de gevolgen van religieuze intolerantie zijn gebaseerd op gedegen onderzoek in diverse bronnen, die je goed hebt weergegeven. Je hebt inzicht in wat religieuze intolerantie kan betekenen: een goede start; het kan nog beter.

De weergave van de gevolgen van religieuze intolerantie was samenhangend en compleet.

Je hebt alle belangrijke gegevens en stellingen weergegeven en uitgelegd.

Je kent het onderwerp en kunt die kennis verwoorden.

Jouw leerverslag:

 

 

argumentatie van jouw persoonlijk leerresultaat

 

max .. punten

 

De redenering over jouw persoonlijke resultaten en leeropbrengsten was niet samenhangend. Je noemde een klein aantal punten die bovendien weinig met jouw leerproces te maken hadden. Er is twijfel of je hier veel geleerd hebt.

De argumenten over jouw persoonlijke resultaten en leeropbrengsten was nog te weinig samenhangend, je noemde ook punten die niet met het leerdoel te maken hadden, maar je was alvast in staat ze te benoemen.  Het is een begin, maar vatbaar voor verbetering.

De redenering over jouw leeropbrengst was redelijk samenhangend. Je hebt veel punten benoemd die met jouw leerproces te maken hadden. Het is een goed begin, maar er is ook ruimte voor verbetering.

De argumenten over jouw leeropbrengst waren samenhangend en volledig. Je hebt verwoord wat je geleerd hebt, over het onderwerp en over jezelf en dat is wat we met deze Webquest beoogden.

Het is bijna perfect!

Opmerkingen voor de leraar

Deze Webquest is geschikt voor groepswerk in de klas of voor individueel werk in een online leeromgeving (afstandsonderwijs). Online kunnen de leerlingen ook weer individueel werken of in groepjes. In het laatste geval moeten ze over moderne communicatiemiddelen beschikken, zoals software voor online-overleg (bijvoorbeeld Skype, Zoom of Webex), om efficiënt te kunnen samenwerken. Bij afstandsonderwijs moet de evaluatie extra aandacht krijgen.

 

In de klas kan de leraar het onderwerp “Religie en verscheidenheid” introduceren op de manier die hij/zij het beste vindt.

Veel vragen en opdrachten zullen niet leiden naar een direct en absoluut waar antwoord. Een van de belangrijkste leerdoelen voor de leerlingen is dat ze zoekstrategieën ontwikkelen om zelf informatie te vinden en te beoordelen. De weg die naar een resultaat leidt, is even belangrijk als het resultaat zelf.

Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de meningsverschillen in onze samenleving over religie en hoe we daar mee om gaan, ongetwijfeld hebben ze gehoord van Islamitische Staat en andere bewegingen die een gevaar vormen voor andersdenkenden: religieuze intolerantie is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel. Voor sommige leerlingen kan deze Webquest het startsein zijn voor het ontwikkelen van een eigen mening over dit onderwerp. Als dat gebeurt, is een belangrijk doel bereikt!

 

Het vergelijken en bespreken van de antwoorden die leerlingen gevonden hebben, zowel in de klas als online (d.m.v. web-conferentie) is een belangrijk aspect van elke Webquest die in het project sCOOL-IT wordt geproduceerd

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content