Мога да измервам нещата си по целия свят! (мерки и теглилки)

Физика

ВЪВЕДЕНИЕ

TУчениците, чрез ръководено търсене в интернет на предварително избрани от учителя сайтове, трябва да изпълнят задача, която започва от преработването на събраната информация, за да се стигне до създаването на краен продукт. Представете си, че сте член на Генералните щати и трябва да стандартизирате мерки и теглилки. В Генералните щати участват благородници, духовенство и трето съсловие (буржоа, занаятчии, селяни, лекари, адвокати). Целта на това занимание е да задълбочите разгледаното в час за мерните единици и системите от мерни единици. Дейността изисква създаването на презентация в Power Point за мерните единици, използвани във физиката и природните науки, и тяхната еволюция. Освен това се включва и друга дисциплина: история и гражданско образование, тъй като се изисква разсъждение върху понятието за равенство и може да се смята, че са налице основни познания за Френската революция.

Кралят на Франция Луи XVI свиква Генералните щати за 1 май 1789 г. Събират се молби, протести и оплаквания и наред с много други се появява искането за стандартизиране на мерките и теглилките на цялата територия на кралството. Търсенето на обща мярка е подчинено на необходимостта от справедливост и равенство.

Вие сте член на Генералните щати и трябва да стандартизирате мерките и теглилките

 

ЗАДАЧИ

От вас се изисква да изпълните четири задачи в този уебкуест.

 1. да оцените историческото развитие на мерките и теглилките във вашата страна и да създадете кратък текст, в който да опишете последиците за делата и търговията
 2. дефинирайте и обяснете как се различават мерките в някои страни, като вземете предвид ЕС, САЩ и Обединеното кралство. Вижте обичайните единици на САЩ (U.S. customary units) система от мерки commonly used in the United States която обикновено се използва в САЩ, тъй като е официализирана през 1832 г. Вижте, че системата във Великобритания е официално метрична, в съответствие с останалата част от Европа. Въпреки това имперските мерки все още се използват, особено за пътните разстояния, които се измерват в мили. Имперските пинти и галони са с 20 % по-големи от американските мерки.
 3. Създайте кратък текст за Генералните щати и тяхното историческо значение и време и определете защо системите за измерване са били толкова важни
 4. създайте PPT за описание на реалистична схема на еволюцията на системите за измерване, която да бъде представена на краля по време на Генералните щати
 5. разсъждавайте за еволюцията на общата система по време на процеса на създаване на Европейския съюз

 

ПРОЦЕС

Етап 1: Представяне на дейността, която ще се извършва; разделяне на класа на пет групи. Разделянето на групите става на случаен принцип. Всяка група представлява благородниците, духовенството и третото съсловие и ще трябва да убеди останалите членове на Генералните щати за приемането на определена мерна единица вместо друга.

 

Етап 2: Учителят съобщава на всяка група коя дейност ще трябва да извърши и свързаното с нея предаване. Групите събират материали за: "метър", "килограм", "секунда", "мол", "мерни единици, различни от тези на Международната система както в момента, така и в миналото. Всяка група ще трябва да разсъждава и върху понятието "равенство".

 

Етап 3: Представяне на предоставените ресурси. След като материалите бъдат разгледани, всяка група трябва да създаде папка на работния плот на своя компютър и да постави в нея избраните материали.

 

Етап 4: Във всяка група трябва да се определят следните роли: координатор, скептик, контрольор и говорител.

Отговорностите на координатора са: i) организиране на групови срещи; ii) ръководене и улесняване на дискусията в групата; iii) поддържане на вниманието на групата, насочено към решаване на задачата; iv) насърчаване на групата да се справи с проблема в последователност от етапи; v) насърчаване на участието на всички членове на групата в изпълнението на задачата.

Отговорностите на скептика са: i) да задава въпроси за това защо се следва определена посока в опита за изпълнение на задачата; ii) да се опитва да мисли и предлага алтернативни и подобряващи решения; iii) да фокусира или идентифицира всички предположения, направени при изготвянето на задачата, като демонстрира правилността или неверността на разглежданото предположение.

Отговорностите на контрольора са: i) да проверява дали са взети предвид всички данни и информация от източниците; ii) да следи за груповата дискусия (да води протоколи при групови срещи); iii) да насърчава останалите членове на групата да проверяват обработената информация.

Задълженията на говорителя са да изложи работата публично по време на симулацията на. Генералните щати

Вие определяте ролите. Всички трябва да участват активно в изготвянето на работата и да следват всички фази: четене на източниците, преработване, изработване на Power Point. Но всеки от учениците ще трябва да следва една от тях по определен начин (да отговаря за фазата). Всички роли трябва да бъдат избрани според уменията и способностите на учениците и е важно да се вземе предвид и да се представи на учениците, че работата на всеки е важна за оценката на всички и за успеха на дейностт.

 

Етап 5: Учителят ще даде някои предложения за подобряване на работата ви. Оценяването на предложената работа се основава на:

 • оценка на работата на учениците:
 • Умение да се използват посочените ресурси и да се задълбочават;
 • Яснота на представянето от страна на учениците;
 • Умение за работа в екип;
 • Качеството на подготвената работа.

 

За по-голяма яснота на оценяването ще намерите таблицата за оценяване, която ще бъде използвана. Погледнете я, преди да започнете работа!

 

Етап 6: След приключване на работата говорителят (или говорителите) на всяка група ще представи работата си в реална симулация на Генералните щати: време за представяне 10 минути. В края на презентацията всички ученици ще трябва да представят и писмен доклад за дейността на групата от организационна гледна точка (дали съучениците са участвали активно във фазите, дали е имало особени трудности).

РЕСУРСИ

В уебкуеста ще се използват следните уебсайтове и ресурси, но имайте предвид, че информацията трябва да бъде подбрана и правилно представена!

https://www.mtiinstruments.com/knowledge-center/history-of-measurements/ 
https://www.keyence.com/ss/products/measure-sys/measurement-selection/basic/unit.jsp 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc123542/ 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc123542/m2/1/high_res_d/metric-5.pdf 
https://www.britannica.com/science/measurement-system 

Оценка на учебните постижения

Учителят ще оцени крайния продукт (задача 4), като вземе предвид следните критерии

Критерии за оценяване на презентациите
Един от най-добрите начини да помогнем на учениците да създадат и представят добри презентации е да им предоставим информация за това как ще бъдат оценявани техните презентации. Някои от критериите, които можете да използвате за оценяване на презентациите, включват:

 • Фокус на презентацията
 • Задълбоченост на представените идеи и на анализа
 • Яснота на презентацията
 • Ефективно използване на факти и детайли
 • Липса на граматически и правописни грешки
 • Дизайн на слайдовете
 • Ефективно използване на изображения
 • Ясно изразяване и подходяща сила на говорене
 • Завършване на презентацията в рамките на определеното време

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След като изпълнят задачата, учениците ще се запознаят със значението на измерванията и ще разберат как те са много важни в две основни области: научните експерименти и търговските дейности.

В бъдеще те ще работят с по-добра осведоменост за последиците от дългия път към обща система и в ЕС.

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content