Как работи LED фенерчето?

Физика

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват сътрудничество, творчество и интернет ресурси, за да работят в екип (4/5 ученици).

С този уебкуест учениците ще открият как работи фенерчето, като определят елементите на електрическата верига, нейната функция и условията за пренос на електрическа енергия във веригата. Предизвикателството да се направи фенерче със светодиоди предполага използването на последователно свързани светодиоди, което позволява да се изследва как могат да се свържат приемниците на енергия (последователно или паралелно); да се характеризира всяка една от връзките по отношение на електрическия ток и електрическото напрежение на клемите на връзката.

Този уебкуест позволява на учениците да се приближат до понятия от областта на електричеството, да планират и сглобяват прости електрически вериги, като ги схематизират. Учениците трябва също така да свържат електрическите токове в различни точки и електрическите напрежения в прости електрически вериги и да оценят асоциацията на последователно и паралелно свързани приемници. Учениците ще изпълняват задачи, които насърчават задълбоченото търсене на информация; събирането на данни и мнения за анализ на изучаваните теми; изследването, формулирано от проблемни въпроси и подкрепено от насоки за работа, селективното регистриране и организиране на информацията, обобщаването и съобщаването на резултатите в различни медии.

Работата се извършва в групи, което предполага да знаете как да работите в групи, да играете различни роли, да уважавате и да умеете да изслушвате всички членове на групата. Методологията на проекта, която ще бъде използвана, включва четири етапа. На всеки етап учениците трябва да представят извършената работа пред учителя, да извършат самооценка и да предоставят обратна връзка. Тази методология има за цел да се осмисли какво е направено, какво остава да се направи и как може да се подобри. В края на уебкуеста всяка група ще трябва да направи презентация (устна/писмена) на проекта, като обясни и обоснове операцията - изработване на LED фенер.

Груповата работа трябва да се подчинява на правилата, които са обяснени по-дол.

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да се направи LED фенерче и да се обясни неговото действие, като по този начин се разглеждат понятията за електричество, свързани с прости електрически вериги. Работата се извършва в групи от 4/5 души, като се следва методиката за работа по проекти, за да се развият умения в областта на междуличностните отношения, информацията и комуникацията; научните и технологичните знания.

За да изпълнят този проект, учениците ще трябва да проведат проучване в интернет (като използват линковете в края на този уебкуест) относно електрическите вериги, асоциирането на приемници, електрическия ток, разликата в електрическия потенциал, батериите и светодиодите.

Сътрудничеството и съвместната работа между членовете на групата са от основно значение за успеха на крайния продукт, както и за процедурите, разработени от учениците в процеса на обучение, за да се получи крайният продукт.

Окончателното представяне на извършената работа трябва да бъде в съответствие със следните правила, обяснени по-долу:

Тъй като проектът се разработва на 4 етапа, срокът за изпълнение е 4 седмици.

Но преди това, ето някои неща, които трябва да знаете:

ПРОЦЕС

Този уебкуест трябва да се изпълни от групи от 4/5 ученици, които ще проучат LED фенерчето и ще направят публична презентация, обясняваща неговото действие. Той се разработва в четири етапа:

 

Първи етап: Търсене на информация в интернет (консултирайте се с посочените връзки по-долу) за прости електрически вериги: 1. Какви са елементите на електрическата верига? Какви са нейните функции? 2. Какви условия трябва да се проверят за пренос на електрическа енергия в една верига, т.е. дали във веригата се установява електрически ток? 3. Как могат да бъдат свързани приемниците (светодиодите)? Каква е разликата в електрическия ток, разликата в електрическия потенциал и яркостта на светодиодите при последователно и паралелно свързване? 4. Какво представляват светодиодите? Как да използваме светодиодите? 5. Как елементите на електрическата верига се представят на универсален език (символи на елементите на веригата и схематично представяне на вериги със свързани светодиоди последователно и паралелно).

Изгответе писмено резюме с библиография. То трябва да бъде изпратено по електронна поща на учителя.

Направете самооценка и обща оценка на извършената на този етап работа.

 

Втори етап: Планирайте конструкцията на фенера, като вземете предвид: желания интензитет на светлината: броя на светодиодите, които ще се използват, и вида на свързването им - последователно или паралелно; цвета на желаната светлина; цвета на светодиодите, които ще се използват, предвид функцията на фенера (червена светлина - фенер за стая за проявяване на снимки); бяла светлина (използвайте бели светодиоди или свързване на червени, сини и зелени светодиоди - основните цветове на оптиката; източник на захранване: стойност на потенциалната разлика между батериите, които ще се използват (изберете батерията, като вземете предвид енергията, необходима за захранване на избраната схема на светодиода); използване или не на резистор за защита от напрежение на светодиода. Направете схематично представяне на веригата; план/проект на фенерчето.

Изгответе доклад, който трябва да съдържа следните елементи: заглавие; идентификация на групата; необходими материали; схематично представяне на електрическата верига на фенерчето; чертеж / скица / схема на фенерчето.

Проведете дискусия с учителя. Направете самооценка и обща оценка на извършената работа на този етап.

 

Трети етап: направа на фенера

Направете фотографски запис на различните етапи на този етап.

Проведете дискусия с учителя. Направете самооценка и обща оценка на извършената работа на този етап.

 

Четвърти етап: Представяне на продукта (LED фенерче)

Учениците трябва да спазват тези изисквания при изготвянето на презентацията:

 • Устна комуникация: обяснете извършената работа, като обясните функционирането на изградения фенер, като го обосновете.
 • Писмено общуване: Постер. Имайте предвид, че постерът трябва да има: заглавие; под заглавието: авторите на проекта и училището, в което учат; цел; процес на конструиране: изображения на процеса на конструиране с подзаглавия; функциониране на фенера: електрическа схема. Кратко обяснение на електрическата схема; Забележка: Малък текст; Кратки изречения; Основни идеи; Заключение; Библиография.

След това учениците представят плаката на изложба и правят своята защита пред целева аудитория.

Направете самооценка и обща оценка на работата, извършена на този етап, и на крайния продукт.

 

Време за изпълнение: Този проект продължава 4 седмици.

Оценка на учебните постижения

С този уебкуест се цели оценяването да бъде неразделна част от процеса на преподаване и учене. Задачите в различните фази на проекта са планирани така, че да насърчават дискусиите, за да се открие какво разбират и какво не разбират учениците, как могат да се усъвършенстват и да преодолеят трудностите. По този начин във всяка фаза ще се извършва формиращо оценяване за учене, за да се определи какво да се прави по-нататък. То се използва непрекъснато, като осигурява описателна информация (назад, нагоре, напред.), включваща ученика, и винаги е насочено към подобряване на работата му.

На всички етапи трябва да се осъществява връзка нагоре (изясняване на това, което учениците трябва да научат, обратна връзка (поставяне на учениците в техния процес на учене) и връзка напред (определяне на това, което учениците трябва да направят). По този начин ученикът знае какво се очаква от него, какво умее да прави и какво може да направи, за да се подобри.

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Започвайки от проблема с конструирането на LED фенерче, учениците изучават понятията от областта на електричеството, свързани с прости електрически вериги, в контекста на реална ситуация.

Тъй като уебкуестът е проведен в работна група, прилагайки методология за работа по проект, зачитаща духа на сътрудничество и съвместна работа, с акцент върху обучението на учениците, те трябва да разсъждават върху:

 • Работата, разработена от всеки член на групата;
 • Изпълнението на предварително поставените задачи и срокове;
 • Зачитане на идеите на другите членове на групата и на правилата за работа в групата;
 • Критичния дух и творчеството;
 • Изследователски способности;
 • Автономност;
 • Правилно и ефективно предаване на научни знания;
 • Използване на електронни инструменти;
 • Как използването на интернет е средство за улесняване на обучението;
 • Интерпретиране на информация, планиране и провеждане на изследвания;
 • Управление на проекти и вземане на решения за решаване на проблеми;
 • Разработване на процеси, водещи до конструиране на продукти и знания, като се използват различни ресурси;
 • Да си сътрудничат в различни комуникационни контексти по подходящ и безопасен начин, като използват различни видове инструменти (аналогови и цифрови), въз основа на правилата за поведение, характерни за всяка среда.

 

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content