Какви сили прилагате?

Физика

ВЪВЕДЕНИЕ

Във физиката сила е всяко взаимодействие с тяло, което води до движение на друго тяло, т.е. всяко взаимодействие, което променя движението на дадено тяло (избутване или притегляне). Винаги, когато има взаимодействие между две тела, върху едното от тях се прилага сила. Силата съществува само в резултат на взаимодействието.

Силата има големина и посока. Силата се означава с буквата F и се измерва с съгласно Международната система за единици в нютони.

Вторият закон на Нютън посочва, че когато постоянна сила действа на системата отвън, тя води до ускорение на системата, което означава постоянна промяна на скоростта. Уравнението, което означава този закон, е:

a=F/ m

По-популярна разновидност на уравнението е: FN =m X a

 

Този уебкуест може да се използва като част от курс по физика.

 

Таблица 1: Видове сили

Вид сила

Описание

Приложена сила

Сила, която се прилага върху даден предмет от някого или от нещо.

Гравитационна сила

Силата, с която Земята, луната и други големи обекти привличат други предмети към себе си. Всички обекти на Земята са обект на гравитационна сила, насочена към центъра на Земята (надолу).

Нормална сила

Това е силата, упражнявана от повърхността върху обект, който се поддържа от него.

Сила на триене

Това е силата, която се появява, когато тялото се плъзга по повърхността или се опитва да го направи.

Аеродинамична сила на съпротивление

Това е сила на действия, която се появява при движение на тялото във въздуха.

Сила на опън

Това е видът сила, която възниква, когато въжето, жицата, пружината или кабелът са прикрепени към тялото и впоследствие са изтеглени.

Еластична сила

Това е силата, която се появява, когато копресирана или опъната пружина се опитва да се върне в своето състояние на инерция.

 

Фигура1: Втори закон на Нютън. Източник: https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/4-3-newtons-second-law-of-motion-concept-of-a-system/

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да се научат и разберат седемте вида сили, като се дадат на обучаемите основни знания, които да се използват при разрешаване на ежедневни проблеми. В края на курса обучаемите ще могат да разбират какво представлява силата и какви са седемте вида сила. Също така ще разбират втория закон на Нютън и приложението му за определяне масата на дадено тяло.

ПРОЦЕС

Стъпка 1: Попълнете таблицата за различните видове сили

Потърсете в интернет и YouTube видеа, които обясняват различните видове сили на базата на Таблица 1 от този уебкуест. След това идентифицирайте 4 сили, които обикновено ви заобикалят, и попълнете долната таблица.

Може да е необходимо да изгледате повече от едно видео или повече от веднъж, за да може да отговорите на въпросите в таблицата.

#

Вид сила

Определение

Пример

Снимка

1.      

       

2.      

       

3.      

       

4.      

       

 

Стъпка 2: Влияние на силите

В тази стъпка ще се опитаме да разгледаме влиянието на дадена сила върху тяло с няколко домашни експеримента.

Попълнете таблицата, като отговорите на въпросите.

Експеримент

Въпрос

Вид сила

Вземете топка и седнете на нея.

Какво забелязвате относно формата на топката?

Каква сила прилагате?

Вземете конец и завържете единия му край за маса. Бавно издърпайте конеца от другия край. Дръпнете го с всичка сила.

Какво забелязвате относно конеца?

Каква/и сила/и прилагате?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сега се опитайте да попълните в таблицата свои собствени експерименти!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Този уебкуест има за цел разбиране на физичните сили и 7-те вида сили, както и приложението им за разрешаване на ежедневни проблеми.

От обучаемите се очаква да разбират законите на Нютън за движение и особено втория закон. Това е необходим и силно полезен курс, който може да се използва на по-късен етап в живота за разрешаване на ежедневни проблеми.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content