Το ταξίδι έχει αρχίσει

sCOOL-IT

Εναρκτήρια Συνάντηση,
Λάρνακα Κύπρος

Το ταξίδι έχει αρχίσει

sCOOL-IT

Εναρκτήρια Συνάντηση,
Λάρνακα Κύπρος

Η εναρκτήρια συνάντηση του Erasmus+ έργου με τίτλο ‘Innovative ICT-based training approach to reshape school education and training’ (Project no.2019-1-BG01-KA201-062543) πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, Κύρπος στις 11 – 12 Νοεμβρίου 2019, και φιλοξενήθηκε από την PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS. Στη συνάντηση συμμετείχαν έντεκα (11) εκπρόσωποι από 6 οργανισμούς εταίρους και 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κύριος στόχος της 1ης Διακρατικής Συνάντησης Έργου ήταν να παρουσιαστούν στους εταίρους τα βασικά στοιχεία του έργου sCOOL-IT,τους στόχους του, τα Πανευματικά Παραδοτέα και τα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκε ένα σύντομο μάθημα για τη μεθοδολογία διδασκαλίας WebQuest από την ECQ.

Επίσης, έγινε παρουσίαση της διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης της ποιότητας και το σχέδιο βιωσιμότητας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό του έργου από το  Εθνικό Επαγγελματικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Τεχνολογιών και Συστημάτων Υπολογιστών (NPG) και τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του έργου. Εκτός από όλα τα παραπάνω, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να μάθουν για τους εταίρους της κοινοπραξίας και τις ομάδες τους.

Η πρώτη συνάντηση δημιούργησε μια επιτυχημένη μελλοντική συνεργασία και αποτέλεσε τη βάση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους 24 μήνες.

Το έργο

Το sCOOL-IT θα αναπτύξει εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία για 6 σχολικά μαθήματα που ισχύουν και αφορούν τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κύριος στόχος του είναι να δημιουργήσει μια καινοτόμο προσέγγιση κατάρτισης ΤΠΕ βασισμένη σε πρόκλησεις, η οποία θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στη μεταφορά γνώσεων, στην προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων (ψηφιακών, επιστημονικών, μαθηματικών κλπ.) μεταξύ των μαθητών τους, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσής τους στους τομείς αυτούς και την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  • Δάσκαλοι και διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
  • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Συντονιστής Έργου

Εθνικό Επαγγελματικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Τεχνολογιών και Συστημάτων Υπολογιστών (NPG)

 

Εταίροι Έργου

ΙΔΡΥΜΑ HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (CSFVM)

 

PCX

PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (PCX)

AEJE

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)

fio_def

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti)

ECQ

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD (ECQ)

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management