Партньорите в проекта

Консорциумът на проект sCOOL-IT се състои от 6 партньора от 5 европейски държавиБългария, Италия, Кипър, Португалия и Нидерландия. Партньорите имат различни, но допълващи се умения, като разполагат с разнообразен опит и специфични познания, които ще послужат при създаването на всеки продукт.

Координатор на проекта

професионална гимназия по компютърни технологии и системи (НПГ)

Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи  – град Правец е създадена през 1986г. под името Учебен квалификационен технологичен център (УКТЦ). През 2004г. името на училището е променено, а самото то се превръща в звено, финансово и методически подчинено на Технически университет – София. Считано от 25.10.2017г. НПГ придобива статут на национална професионална гимназия, специализирана в предоставяне на образование в ИТ сферата на ученици от цялата страна. 

Днес в училището има над 500 ученици в специалността “Системно програмиране”, а завършващите са висококвалифицирани специалисти с успешна реализация както в България, така и в чужбина. Училището се стреми да предоставя на своите ученици най-добрите възможности за развиване на съвременни и адекватни на реалността знания и умения с цел пълноценно участие в променящия се обществен живот и успешна реализация на пазара на труда. 

За да постигне тази цел, НПГ разчита на своя висококвалифициран персонал, който се състои от 57 преподаватели и 40 души административен персонал. В допълнение, в училището преподават над 20 професори, доценти и старши асистени от Технически университет – София. 

Партньорите в проекта

Фондация Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (CSFVM)

Фондация Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (CSFVM) пренася традицията на Centro Studi e Formazione Villa Montesca, основана през 2001 г. във Villa Montesca, където през 1909 г. Мария Монтесори организира семинар, който създава първата публикация за научно-педагогическия метод, световноизвестен като „методът на Монтесори“. Днес CSFVM е международно призната за висококачествените изследвания и обучения в рамките на преподаване на учители, информационни технологии и комуникация, образование по европейска интеграция и регионално сътрудничество в областта на образованието и културата на местно, регионално и европейско ниво.

Фондацията има богат опит в управлението на интердисциплинарни екипи по проекти, съставени от изследователи от университети и други образователни организации. FCSVM се използва и като експерименталнa “работилница” за пилотни проекти за участващите в началното и средно образование, ученици, учители, обучители, възрастни и хора със специални образователни потребности. Тези проекти се изпълняват от „Мрежа Монтеска“ /Montesca Network/, която представлява европейска мрежа за сътрудничество, работеща за насърчаването и разработването на съвместни проекти, в които към момента участват 20 европейски държави. CSFVM координира и развива специфични дейности и провежда изследвания за нови методи на преподаване във връзка с дидактиката и формирането на формални и неформални знания.

PCX

PCX Компютри и информационни системи (PCX)

PCX Компютри и информационни системи е компания от Кипър с богат опит в прилагането на иновативни технологични решения в образованието. Фирмата е основана през 1998г. в началото на образователната реформация, провокирана от развитието на технологиите и интернет.

Като компания за консултантски услуги в областта на ИКТ, PCX има капацитета и знанията за насърчаване на ползите от прилагането на ИКТ технологии и прилагането на цифрови решения на ниво предприятия и образование. 

Основните дейности на компанията са съсредоточени върху 3 основни направления: 1) Консултиране и съветване: високоспециализирани услуги за подкрепа на развитието на МСП; 2) Образование и обучение: иновативни методи и инструменти за обучение, материали за обучение и производство на съдържание в различни области на развитието на бизнеса; 3) Специализирана разработка на софтуер и уеб дизайн и разработка.

AEJE

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)

Клъстерът от училища под името AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO (AEJE) е създаден през април 2013г. и се състои от 7 училища с дълга история и установени традиции. Мисията на клъстера като център за обучение е да постигне академични постижения, личностно и професионално развитие на своите студенти. Образователният модел на AEJE се основава на стремеж към постоянно развитие, положително отношение към предизвикателствата и способност за адаптиране към новите изисквания на обществото. Този клъстер от училища работи с ученици от 3-годишна възраст до възрастни лица и има повече от 2 800 ученици, като така е натрупал опит в работата с различен тип обучаеми с различен социален статус и разнороден произход и интереси.

Училищата на AEJE имат дълъг и богат опит в предоставянето на висококачествено образование за подобряване на перспективите за кариера и лично благополучие на учениците. Освен това той подкрепя растежа и културното развитие чрез обмен на добри практики, създаване и споделяне на нови методологии, учебни програми и трансфер на ноу-хау и добри практики с партньорски организации от Европа. AEJE разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти, които се стремят постоянно да се развиват, учат и създават нови начини на работа чрез голямо разнообразие от иновативни методи, инструменти и проекти.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti)

Fioretti College е училище за подготвително професионално обучение и образование (VMBO), средно образование (MAVO) и обучение, базирано на практика (PRO). Персоналът му работи въз основа на конкретна и ясна образователна перспектива, фокусирайки се върху развитието на таланта. Фиорети стимулира учениците да упражняват своите амбиции, като осигуряват безопасна учебна среда. училището се посещава от над 1500 млади ученици на възраст от 12 до 16/17 години. Fioretti е част от голяма регионална група училища, наречена Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), име, което се превежда приблизително като: „Нашето средно образование“, в което думата „нашето“ отразява ангажимента на родителите и другите заинтересовани страни да подобрят и поддържат високо ниво на качество на образованието, съчетано с почит към религиозния произход на населението в района, в който работи тази група, провинция Норд Брабант.

В основата на Fioretti Collegeи е мисията всеки ден да работи с учениците върху тяхното бъдеще и по този начин върху бъдещето на обществото, като предлага на учениците много възможности, откривайки и развивайки своите таланти. По този начин те се подготвят оптимално за допълнително образование и / или се квалифицират за навлизане на пазара на труда. В процеса учениците опознават себе си и се развиват в независими и осъзнати участници в обществото.

Европейски център за качество ООД (ЕЦК)

Европейски център за качество ООД е компания, основана през 2001г. и специализирана в 4 основни направления:

+ Консултантски услуги при управлението на проекти, финансирани от европейските фондове

+ Изготвяне и предоставяне на обучителни програми за предприятия и техните служители
+ Провеждане на разнообразни инициативи, имащи за цел свързване на света на бизнеса и иновациите със сектора на образованието и обучението
+ Разработване и внедряване на международно признати стандарти за управление на качеството

ЕЦК ООД има опит в обучението на мениджъри и служители на МСП в прилагането на различни стандарти за качество. От създаването си ЕЦК ООД е разработила, изпълнила и / или подпомогнала реализацията на проекти за повече от 150 предприятия и повече от 13 общини.

ЕЦК ООД се ангажира с набора от принципи и ценности, изложени в „Етичния кодекс за управление на проекти на ЕС“, който е официално подписан от компанията.

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management