Το έργο

Το ιστορικό
Πρόγραμμα Erasmus+ 2019

Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Δράση: Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Τίτλος

Innovative ICT-based training approach to reshape school education and training

sCOOL – IT

Αριθμός Έργου

2019-1-BG01-KA201-062543

Διάρκεια

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 30/09/2021

Εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων (ψηφιακών, επιστημονικών, μαθηματικών κλπ.) μεταξύ των μαθητών για την ενίσχυση της απόδοσής τους και των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Στόχοι

Οι ομάδες-στόχοι μας

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι ομάδες-στόχοι μας

Σε ποιους απευθύνεται;

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management