Какво трябва да направя? Нека да мислим критично и рефлективно за правилното и неправилното, доброто и лошото.

Философия

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват сътрудничество, творчество и интернет ресурси, за да проектират и разработят презентация на тема "Етика" и опит за критично и рефлективно мислене за правилното и неправилното, доброто и лошото.

Поздравления, приятели! Вие и вашите колеги от групата сте избрани да станете критично мислещи хора по въпросите на етиката!
Заедно с вашата група ще проектирате и разработите отговори на поставените въпроси за етиката и дилемите.


Представянето на отговорите на въпросите ще бъде оценено, а най-добрата група ще получи индивидуални награди!


Какво трябва да направите?


Нека да мислим критично и рефлективно за правилното и неправилното, доброто и лошото.


В този уебкуест ще зададем някои от най-вълнуващите и интригуващи въпроси в живота и ще потърсим отговори на въпросите: Какво трябва да направя? Как мога да разгранича доброто от злото? За тази цел нека се отправим на групово приключение. Звучи страхотно, нали? Това е приключение в дълбините на човечеството и вечните въпроси, на които хората винаги са се опитвали да отговорят. Това е опит да се мисли критично и рефлексивно за правилното и грешното, доброто и лошото. Готови ли сте? Да тръгваме!


Но преди това ето няколко неща, които ще трябва да знаете:

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да ви помогне да разберете какво е етика, какви са основните въпроси, които тя поставя, както и да се опитате да разрешите дилеми, основани на ценности, принципи и цели.

Обучаемите трябва да работят в групи от 5 до 10 души. Всяка група трябва да проучи, обмисли, обсъди и отговори на следните въпроси (моля, вижте раздела "Ресурси"):

  1. Какво представлява етиката?
  2. Кои са основните въпроси в етиката?
  3. Какво представляват ценностите, принципите и целите и как те обуславят нашите решения?
  4. Как отговаряте на "дилемата на Лий"?
  5. Можете ли да представите дилема, пред която вече сте се изправяли?
  6. Дилемата на тролея: бихте ли убили един човек, за да спасите петима? Какви ценности, принципи и цели са ръководили решението на вашата група в тази дилема?
  7. Ще направи ли моето действие света по-добро място?

 

Накрая подгответе .PPT презентация, Prezi (или друга мултимедия), за да представите отговорите си на предложената задача. Използвайте причини и аргументи, за да обосновете отговорите си. Използвайте въображението си, за да окажете най-голямо въздействие върху този, който гледа вашата презентация. Важно е да демонстрирате добро ниво на използване на интернет и технологиите.

ПРОЦЕСИ

Този уебкуест е най-добре да се изпълнява в групи от 5 до 10 ученици.


ПЪРВА ЧАСТ - ДА ПРОУЧИМ, ОБСЪДИМ И ПОМИСЛИМ!


  1. Какво представлява етиката?
   На тази стъпка всеки учащ трябва да използва онлайн ресурсите, изброени в този уебкуест в рамките на раздел "Ресурси", и други, които може да намери, и да проучи какво е етика.

  2. Кои са основните въпроси в етиката?
   На тази стъпка всеки учащ трябва да използва онлайн ресурсите на този уебкуест и да проучи кои са основните въпроси в етиката.

  3. Какво представляват ценностите, принципите и целите и как те обуславят нашите решения?
   На този етап всеки ученик трябва да използва онлайн ресурсите за този уебкуест и да проучи какви са ценностите, принципите и целите и как те обуславят нашите решения.

  4. Как ще отговорите на "дилемата на Лий"?
   На този етап всеки ученик трябва да използва онлайн ресурсите за този уебкуест и да проучи какво представлява "дилемата на Лий". Впоследствие групата ученици трябва да разсъждава и да дискутира, за да намери отговор на дилемата. За да обосноват отговора, те трябва да могат да представят причини и аргументи.

  5. В състояние ли сте да представите дилема, с която вече сте се сблъсквали?
   На този етап групата трябва да се опита да представи един или два случая на дилеми, които са преживели или са им известни.

  6. Дилемата с трамвая: бихте ли убили един човек, за да спасите петима? Какви ценности, принципи и цели са ръководили решението на вашата група в тази дилема?
   На този етап групата трябва да намери отговор на дилемата с трамвая: И така, бихте ли дръпнали лоста, което води до смъртта на един човек, но спасява пет живота?
   Бихте ли избутали човек на релсите, жертвайки го, за да спрете трамвая и по този начин да спасите живота на петима други хора?
   Групата ученици трябва да се опита да представи аргументи, които да обосноват отговора на дилемата на групата.

  7. Дали моето действие ще направи света по-добър?
   На този етап групата трябва да се опита да заключи, чрез отговора си на въпроса, какво е значението на етиката, както и ценностите, принципите и депозитите, които ръководят нашите действия.

ВТОРА ЧАСТ - ДА ПОДГОТВИМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
Групата ученици трябва да подготви богата и изобретателна мултимедийна презентация, в която да даде отговори на въпросите, поставени в първата част.


ТРЕТА ЧАСТ - ДА НАПРАВИМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
Всяка група прави своята устна презентация, като се води от изготвената мултимедийна презентация.


ЧЕТВЪРТА ЧАСТ - ДА ДЕБАТИРАМЕ!
Накрая ще се проведе дебат, за да се сблъскат различните отговори на всяка група ученици с дилемите и тяхната обосновка. На този етап учениците трябва да обсъдят дали са съгласни с останалите представени мнения относно това защо съответните лидери притежават определени качества, за да бъдат такива.

ИЗТОЧНИЦИ

 1. Какво е етика?
  https://ethics.org.au/why-were-here/what-is-ethics/
  https://youtu.be/u399XmkjeXo
 2. Кои са основните въпроси в етиката?
  https://youtu.be/u399XmkjeXo
 3. Какви са ценностите, принципите и целите и как те обуславят нашите решения?
  https://youtu.be/u399XmkjeXo
 4. Как ще отговорите на "дилемата на Лий"?
  https://youtu.be/u399XmkjeXo
 5. Дилемата на трамвая: бихте ли убили един човек, за да спасите петима? Какви ценности, принципи и цели са ръководили решението на вашата група в тази дилема?
  https://theconversation.com/the-trolley-dilemma-would-you-kill-one-person-to-save-five-57111
  https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw
 6. Ще направи ли моето действие света по-добър?
  https://ethics.org.au/why-were-here/what-is-ethics/

BBC - Етика: Ръководство за морални и етични въпроси
http://www.bbc.co.uk/ethics/guide/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Умения:


 • Критично мислене
 • Аргументиране
 • Задаване на въпроси
 • Умения за презентиране
 • Творческо мислене
 • Емпатия
 • Емоционална интелигентност
 • Вземане на решения
 • Креативност
 • Изследвания

Освен това обучаемите:

- ще се научат да практикуват лидерство в екип чрез активно участие в група
- ще се научат как да използват ума, гласа и ушите си, за да се ангажират конструктивно и да си сътрудничат с другите
- ще развият чувство на увереност и вяра в себе си и в своите идеи
- ще се научат как да общуват ефективно (като използват писмено и устно слово, невербален език, електронни инструменти и умения за слушане)


Оценка


Общуване
- Ученикът изразява мнения, идеи и факти
- Ученикът аргументира и обсъжда своите идеи и идеите на другите.
- Учениците се оценяват според тяхното участие и ангажираност в екипната работа в съответствие с дескрипторите/индикаторите за обучение:


Знания / възпроизвеждане
- Ученикът предоставя доказателства, че познава разглежданата тема.


Ангажираност / участие
- Ученикът е отговорно ангажиран с ученето чрез уебкуеста
- Ученикът прилага знанията си по контекстуален начин.


РАЗВИТИЕ НА РАБОТАТА


Зачитане на различието на другия


- Ученикът признава и взема предвид различните мнения
- Ученикът взаимодейства с другите, като разкрива чувство за сътрудничество и взаимопомощ;
- Ученикът активно участва в моменти на споделяне и проявява критично чувство.


Изследване

- Ученикът проучва, подбира и организира информация по задълбочен и критичен начин.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content